• 1

مقالات وب ایده پردازان کارآفرین

استمــرار مطالعـــات کاربـــردی تیم طـــراحی و همچنین توجه به تغییـــرات تکنـــولوژیکی روزافـــزون در مقـــوله علم تولیــــد نرم افـــزار موجب گردیده است تا نرم افـــزارهای تولیـــدی این شـــرکت ، همــــواره به لحـــاظ کیفیـــت در بهتـــرین سطح ممکن در زمــــان عرضه خود ، ارائه شوند این شرکت طی ارتبــــاط مداوم با برخی از شهــــرداری ها شمالغــــرب کشــــور و با تجـــربه بیش از ده ســـال در این زمینه سیستـــم های یکپارچه سهنـــد را طراحی و پیاده سازی نموده است .